Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

De Stichting Welzijn Ouderen Grave, statutair gevestigd aan de Rogstraat 22, 5361 GR te Grave, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: welzijnouderengrave.nl
Adres: Rogstraat 22, 5361 GR, Grave

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Welzijn Ouderen Grave kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen Grave of diensten levert aan Stichting Welzijn Ouderen Grave. Daarmee stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.
Stichting Welzijn Ouderen Grave kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw bedrijfsnaam
• uw voor– en achternaam
• uw adresgegevens
• uw geboortedatum
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres.

Waarom Stichting Welzijn Ouderen Grave (uw gegevens) nodig heeft

Als u vrijwilliger of klant bent van de Stichting Welzijn Ouderen Grave ( als persoon of organisatie)heeft de Stichting Welzijn Ouderen Grave bepaalde persoonsgegevens nodig om contact te onderhouden en te corresponderen.
Uw persoonsgegevens worden o.a. gebruikt om u uit te nodigen voor Stichtingsactiviteiten. Bijvoorbeeld ledenbijeenkomsten van diverse aard, aanbod van cursussen en overlegvormen. U wordt dan per mail of telefonisch uitgenodigd. De Stichting Welzijn Ouderen Grave gaat zorgvuldig om met uw gegevens en leeft de wet– en regelgeving, zoals deze zijn vastgelegd in de AVG, na.

Hoelang Stichting Welzijn Ouderen Grave uw gegevens bewaart

De Stichting Welzijn Ouderen Grave bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
• Zolang vrijwilligerswerk wordt verricht
• indien het vrijwilligerswerk of deelnemer schap wordt opgezegd of bij overlijden blijven de gegevens nog een jaar bewaard voor statische gegevens en jaarverslag.

Delen van persoonsgegevens aan derden

De Stichting Welzijn Ouderen Grave verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Welzijn Ouderen Grave en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@welzijnouderengrave.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ [machine readable zone, (de strook met nummers onder aan identiteitsbewijs)], identiteitsnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De Stichting Welzijn Ouderen Grave wilt u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid heeft om een klacht in de te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Welzijn Ouderen Grave neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat
info@welzijnouderengrave.nl of met een schrijven naar Stichting Welzijn Ouderen Grave, Rogstraat 22, 5361 Gr Grave

.

Stichting welzijn Ouderen Grave is als volgt te bereiken:

Postadres: Rogstraat 22, 5361 GR, Grave
Inschrijving K.v.K: 50155865
Mailadres: info@welzijnouderengrave.nl

Update: 07-04-2020

  • A  A  A  A    
Zoeken
                                   

0486 72 90 04

Rogstraat 22

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
9.30 tot 12.30 uur


Copyright © 2018. All Rights Reserved.